Κυριακάτικα Κυρήγματα

 

 

 

www.profitilia-kormpivari.gr

Τὰ  μάτια τοῦ Θεοῦ δὲν βλέπουν τὸν ἄνθρωπο ὅπως

τὰ μάτια τοῦ ἀνθρώπου.

                       Κυριακὴ Ε’ Νηστείων    Απὸ τὸν πατέρα Παναγιώτη Γκέζο

   Ἡ ὁσία Μαρία ἡ Αἰγυπτία εἶναι ἡ μεγάλη ψυχὴ, ποὺ τὰ ἔδωσε ὅλα στὴν ἀνομία, καὶ ὑστερα τὰ ἔδωσε ὅλα στὸ Χριστὸ καὶ ἔλαμψε καὶ τὴν ἔβαλαν οἱ Πατέρες στὴν πέμπτη Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν νὰ ἑορτάζεται. Κανεὶς δὲν πρέπει νὰ ἀποθαρρύνεται ἀπὸ τὴν κατάστασή του. Δὲν πρέπει νὰ σκέπτεται πὼς γι’ αὐτὸν δὲν ὑπάρχει αὐτὴ ἡ ἐλπίδα.

    Γιατὶ ἄραγε ὁ Χριστὸς βλέπει τοὺς τελῶνες καὶ τὶς πόρνες νὰ εἶναι πιὸ κοντὰ στὸ Θεὸ ἀπὸ τοὺς «δικαίους» καὶ νὰ τοὺς προάγουν στὴ βασιλεία τοῦ Θεοῦ; Γιατὶ ἐκεῖνοι ξέρουν πὼς βρίσκονται στὴν ἐξορία καὶ μποροῦν νὰ αἰσθανθοῦν τὴν ἀνάγκη νὰ ἐπιστρέψουν, ἐνῶ οἱ «δίκαιοι» πιστεύουν στὴ δικαιοσύνη τὴ δικιά τους καὶ γιὰ αὐτὸ δὲν ὑποτάσσονται στὴ δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ. Καὶ ὅμως κανεὶς ἀπ’ ὅσους εἶναι βέβαιοι ὅτι δικαιοῦνται τὴ βασιλεία τοῦ Θεοῦ δὲν τὴν ἀπολαμβάνει.

    Τὰ μάτια δύο παιδιῶν τῆς Ἐκκλησίας (τοῦ Παπαδιαμάντη καὶ τοῦ Ντοστογιέφσκυ) ποὺ βλέπουν ὅπως τὰ μάτια τοῦ Θεοῦ, μᾶς βοηθοῦν νὰ δοῦμε τοὺς τελῶνες καὶ τὶς πόρνες ὅπως τοὺς βλέπει ἐκεῖνος. Ἡ ἁμαρτωλὴ γυναὶκα τοῦ Παπαδιαμάντη εἶναι ἠ Χριστίνα, ἡ δασκάλα ποὺ συζοῦσε χωρὶς στεφάνι μὲ τὸν κομματάρχη τὸν Παναγὴ Ντεληκανάτα καὶ τὴν ὁποία ὁ Παπαδιαμάντης περιγράφει ὡς ἐξῆς: «Ἡ ταλαίπορος αὕτη, ἔπαιρνε τὰ νόθα τοῦ ἀστεφάνωτου ἀνδρός της εἰς τὸ σπίτι, τὰ ἐθέρμαινεν εἰς τὴν ἀγκαλιάν της, ἀνέπτυσσε μητρικὴν στοργήν, κι ἐπάσχιζε νὰ τὰ μεγαλώση. Τρία ἤ τέσσερα παιδία τῆς εῖχαν ἀποθάνει οὕτω ἐντὸς ἑπτὰ ἤ ὀκτὼ ἐτῶν. Καὶ αὕτη ἐπικραίνετο, ἐγήρασκε καὶ ἄσπριζε. Ἐκεῖνιος οὐδὲ λόγον τῆς ἔκαμεν πλέον περὶ στεφανώματος. Κι αὐτὴ δὲν ἔλεγε πλέον τίποτε. Ὑπέφερεν ἐν σιωπῆ. Κι ἔπλυνε κι ἐσυγύριζεν ὅλον τὸν χρόνον. Τὴν Μεγάλην Πέμπτην ἔβαπτε τ’ αὐγὰ κόκκινα. Καὶ τὰς καλὰς ἡμέρας δὲν εἶχε τόλμης πρόσωπον νὰ ὑπάγη κι αὐτὴ εἰς τὴν ἐκκλησίαν.

    Μόνον τὸ ἀπόγευμα τοῦ Πάσχα, ἐις τὴν ἀκολουθίαν τῆς Ἀγάπης, κρυφὰ καὶ δειλὰ εἰσῆρπεν εἰς τὸν ναὸν, διἀ ν’ ἀκούση τὸ «Ἀναστάσεως ἡμέρα» μαζὶ μὲ τὲς δοῦλες καὶ τὲς παραμάνες. 

     Ἀλλ’ Ἐκεῖνος, ὅστις ἀνέστη ἕνεκα ταλαιπωρίας τῶν πτωχῶν καὶ τοῦ στεναγμοῦ τῶν πενήτων, ὅστις ἐδέχθη τῆς ἁμαρτωλῆς τὰ μύρα καὶ τὰ δάκρυα καὶ τοῦ ληστοῦ τὸ μνήσθητί μου, θὰ δεχθῆ καὶ αὐτῆς τῆς πτωχῆς τὴν μετάνοιαν, καὶ θὰ τῆς δώση χῶρον καὶ τόπον χλοερόν, καὶ ἄνεσιν καὶ ἀναψυχὴν εἰς βασιλείαν Του τὴν αἰώνιον».

     Ἡ ἁμαρτωλὴ τοῦ Ντοστογιέφσκυ εἶναι ἡ Σόνια, ἡ κόρη τοῦ μεθύστακα Μαρμελάντωφ, ποὺ κι αὐτὴ ὅπως ἡ Χριστίνα ἡ δασκάλα θυσιάζει τὴν ἴδια τὴν ψυχή της γιὰ νὰ σώσει μικρά παιδιὰ. Ἡ Σόνια ἦταν μιὰ ἁγία παρὰ τὸ γεγονὸς, ὅτι ἦταν «ἀνήθικη». Ἡ μοιχεία της ἦταν ἁγιότερη ἀπὸ τὴν παρθενία πολλῶν (λέει ο JaroslavPelikan, FoolsforChrist).

      Ἡ ἀγάπη αὐτῶν τῶν δύο ἁμαρτωλῶν γυναικῶν γιὰ ἐκεῖνα τὰ πλάσματα τοῦ Θεοῦ μοιάζει μὲ τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ὀ ὁποῖος «ἔτι ἁμαρτωλῶν ὄντων ἡμῶν ὑπὲρ ἡμῶν ἀπέθανε»(Ρωμ.5,8). Ἐκεῖνη τὴν ἀγάπη βίωσαν οἱ μεγάλοι ἅγιοι τοῦ Θεοῦ ποὺ ἦταν πρόθυμοι καὶ τὴν ἴδια τὴ σωτηρία τους νὰ θυσιάσουν γιὰ τὸ συνάνθρωπο.

     Σ’ αὐτὸ τὸ προωθημένο στάδιο τῆς πορείας  πρὸς τὴ συνάντηση μὲ τὸν ἀναστημένο Χριστὸ ἡ Ἐκκλησία προβάλλει τὸ παράδειγμα μιᾶς πόρνης τῆς ὁποίας  οἱ πολλὲς ἁμαρτίες συγχωρέθηκαν ὅπως καὶ ἐκείνης τῆς ἄλλης πόρνης τοῦ Εὐαγγελίου, γιὰ νὰ μᾶς διαβεβαιώσει πως τὸν ἀναστημένο Χριστὸ μπορεῖ  κάθε ἄνθρωπος, ἄν τὸ θελήσει, νὰ τὸν συναντήσει ὅπου κι ἄν βρίσκεται καὶ ἀκόμη γιὰ νὰ δείξει πὼς τὰ μάτια τοῦ Θεοῦ δὲν βλέπουν τὸν ἄνθρωπο ὅπως τὰ μάτια τοῦ ἀνρώπου.

     Ἡ ὁσία Μαρία ἡ Αἰγυπτία βγῆκε στὴν ἔρημο καὶ πέρασε τὴ ζωή της ἐν εἰρήνη καὶ μετανοία, ἔκλαψε τὶς ἁμαρτίες της, κοινώνησε στὸ τέλος καὶ ἐκοιμήθη. Καὶ ἀνέβηκε στὴ Θεία Βασιλεία

    Ἡ Ἐκκλησία μᾶς προετοιμάζει μὲ τὴ Μετάνοια καὶ μὲ τὰ ὑπόλοιπα Μυστήρια, γιὰ νὰ δεχθοῦμε  καὶ νὰ ἑορτάσουμε καὶ νὰ τιμήσουμε τὰ Πάθη τοῦ Χρρστοῦ καὶ τὴ λαμπροφόρο Ἀνάσταση

01.04.2012   Πηγῆ Ἀρχίμ. Φ. Φ. «Πρὶν καὶ μετὰ τὸ Πάσχα» Ἀρχιμ.Ἀ Κουστένης

«Εὐαγγελίζου γῆ χαράν μεγάλην αἰνεῖτε οὐρανοί Θεοῦ τήν δόξαν»

Κυριακὴ 25η  ΜΑΡΤΙΟΥ

    Μέ αὐτά τά λόγια ψάλλει χαρμόσυνα καί πανηγυρικά ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία τό μεγάλο γεγονός καί θαῦμα τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου. Διότι ὁ Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου εἶναι «τῆς σωτηρίας ἡμῶν τό κεφάλαιον καί τοῦ ἀπ’ αἰῶνος μυστηρίου ἡ φανέρωσις».Ἀλλά κατά τήν ἴδια ἡμέρα τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἑορτάζουμε καί τήν ἐπέτειο τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας· διότι τότε οἱ πάντα λίγοι μά ἀπροσκύνητοι Ἕλληνες – αὐτή ἡ «μαγιά τῆς λευτεριᾶς» κατά τόν Ἰ. Μακρυγιάννη – φούσκωσαν τή ζύμη τοῦ Ἔθνους μας καί ξεχύθηκε ἡ ἀντρειωμένη ψυχή Του στήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821 καί ἔκανε ὁ Μεγαλοδύναμος νά ἔρθει τό ποθούμενο καί νά γίνει ἡ νεκρανάσταση τῆς Ἑλλάδας.

     Γι’ αὐτούς, λοιπόν, τούς Ἕλληνες προγόνους μας – «βραχόπετρες πού φεγγοβολᾶνε σά διαμάντια πού τά ξεπλένει ἡ βροχή», ὅπως γράφει ὁ Φ. Κόντογλου –ἀλλά καί γιά τή σωτηρία τῶν ψυχῶν μας– γιά τήν ὁποία «ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ Υἱός τῆς Παρθένου γίνεται καί Γαβριήλ τήν χάριν εὐαγγελίζεται»– πῶς ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες τοῦ 2012 νά μή ἑορτάζουμε ἀπ’ ἄκρου εἰς ἄκρον τῆς Ἑλλάδας; Καί πῶς νά μή πανηγυρίζουμε μέ χαρά καί ἐνθουσιασμό τήν ἐπέτειο τῆς διπλῆς ἐλευθερίας μας; Ἔχει ἀπόλυτο δίκαιο ὁ ἱερός ὑμνογράφος νά καλεῖ τή γῆ νά διακηρύξει τό χαροποιό ἄγγελμα μέ μεγάλη χαρά, καί τούς οὐρανούς νά δοξολογοῦν τή δόξα τοῦ Θεοῦ. Διότι ἡ ἡμέρα τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου –ἡ 25η Μαρτίου– εἶναι α) ἡμέρα ψυχικῆς ἐλευθερίας. Καί πῶς ὄχι; Ἕως τότε, μετά τήν παράβαση καί παρακοή τῶν Πρωτοπλάστων, ὁλόκληρη ἡ ἀνθρωπότητα βρισκόταν στό δρόμο τῆς ἁμαρτίας καί τῆς ἀποστασίας. Καί κατά φυσική συνέπεια γεμάτη πόνο ἡ ζωή του καί ἐσωτερική ἀγωνία καί ἐνοχή ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. Διότι ἦταν ἀποξενωμένος ἀπό τόν Δημιουργό Του.

    Ἀκριβῶς ὅμως τώρα, μέ τόν Εὐαγγελισμό, ὁ Ἀρχάγγελος Γαβριήλ αὐτό τό μήνυμα φέρνει ἐκεῖ στή Ναζαρέτ πρός τήν Παρθένο Μαριάμ: «Ἰδού συλλήψῃ ἐν γαστρί καί τέξῃ υἱόν, καί καλέσεις τό ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν. Οὗτος ἔσται μέγας καί υἱός ὑψίστου κληθήσεται» (Λουκ. α’31­32). Γι’ αὐτό καί τό βρέφος, πού κατά τρόπο ὑπερφυσικό θά γεννηθεῖ, θά ἀναγνωρισθεῖ ὅτι εἶναι Υἱός τοῦ Θεοῦ.Ἰδού ὁ Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου, πού ἐσήμαινε τήν ἐλευθερία τῆς ψυχικῆς δουλείας. Διότι ἔκτοτε, καθένας πού ἀποδέχεται τό μήνυμα τοῦ Εὐαγγελισμοῦ καί στρέφει τήν ψυχή του καί τή ζωή του πρός τόν Υἱό τῆς Παρθένου, τόν Σωτῆρα Χριστό, θά λυτρώνεται ἀπό τήν ἁμαρτία, θά ἀναγεννᾶται σέ νέα ζωή, τή ζωή τοῦ Πνεύματος καί τῆς ἀγάπης.

    Δόξα, λοιπόν, στόν Τριαδικό Θεό, πού μᾶς ἔστειλε τόν Λυτρωτή καί Ἐλευθερωτή τῶν ψυχῶν μας καί μᾶς ἐλευθέρωσε ἀπό τή δουλεία τῆς ἁμαρτίας. Ἐπιπλέον, τήν ἡμέρα τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου ἑορτάζουμε καί ὡς Ἕλληνες β) τήν ἐθνική μας ἐλευθερία. Διότι οἱ πρόγονοί μας Ἕλληνες μέ τίς ψυχές ὁπλισμένες μέ τήν πνευματική ἐλευθερία, πού ἔφερε ὁ Χριστός, ξεσηκώθηκαν καί πέτυχαν τήν ἀπελευθέρωση τοῦ Ἔθνους μας. Ναί! Εἶναι γεγονός ἀναμφισβήτητο ὅτι οἱ Ἕλληνες τοῦ 1821 εἶχαν καρδιές γεμᾶτες πίστη καί θερμή ἀγάπη πρός τήν ἐλευθερία. Γι’ αὐτό ξεκίνησαν τόν ἀγώνα τους, «γιά τοῦ Χριστοῦ τήν πίστιν καί γιά τῆς Πατρίδος τήν ἐλευθερίαν». Γι’ αὐτό ἔτρεχαν πάντοτε νά προσευχηθοῦν καί νά ζητήσουν ἀπό τόν Θεό τή νίκη καί τήν ἐλευθερία τους.

     Ἄς πανηγυρίσουμε, λοιπόν, τή διπλῆ ἐλευθερία πού μᾶς χάρισε ὁ Θεός. Νά δοξάσουμε τόν Θεό γιά τήν πνευματική ἐλευθερία, πού μᾶς ἔφερε ὁ Υἱός Του στίς ψυχές μας. Καί γιά τήν ἐθνική ἐλευθερία, πού χάρις στούς προγόνους μας χάρισε στό Ἑλληνικό Ἔθνος. Ἀλλά ἄς μή παύουμε νά ἐνδιαφερόμαστε καί γιά τή δική μας πνευματική ἐλευθερία. Σήμερα μάλιστα ἔχουμε ἀπόλυτη ἀνάγκη νά ἐλευθερώσει ὁ Χριστός πολλές ψυχές Ἑλληνικές πού βρίσκονται ὑποδουλωμένες στά πάθη καί τήν ἁμαρτία. Αὐτή τή μεγάλη ἀπόφαση ἄς πάρουμε κατά τή φετινή ἑορτή τῆς 25ης Μαρτίου: Μετάνοια καί ἐπιστροφή στόν Ἐλευθερωτή Χριστό. Ἔτσι θά ὁμοιάσουμε καί πρός τούς προγόνους μας. Ἔτσι θά δοξασθοῦμε καί πάλι ὡς Ἔθνος.

25.03.2012

Πηγὴ: Ἀρχιμ. Καλλίστρατος Ν. Λυράκης τ. Ἱεροκήρυκας Ἱ Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ & ΒΑΡΗΣ

________

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ

ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΚΟΡΜΠΙ ΒΑΡΗΣ

profitilia image

Προφήτου Ἠλίου 10, ΤΚ. 16672, Κόρμπι Βάρης.

Τηλ: 210 9655370,

site: http://www.profitilia-kormpivari.gr e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Θέμα: Ἱερό Σαρανταλείτουργο διά τήν Ἑορτήν τῶν Χριστουγέννων, εἰς τῶν Ἱερόν Ναόν Προφήτου Ἠλιοῦ Κόρμπι Βάρης.

Στίς 15 Νοεμβρίου ἀρχίζει ἡ Σαρακοστή τῶν Χριστουγέννων. Σέ μία περίοδο πνευματικής προετοιμασίας καί προσμονής, ὄπως οἱ σαράντα ἠμέρες πρίν τά Χριστούγεννα, οὐσιαστικό ρόλο διαδραματίζει ἡ προσευχῆ τῶν πιστών καί ἡ συμμετοχῆ μάς στή λατρεία τῆς Ἐκκλησίας.

Τίς ἠμέρες αὐτές ἔχουμε πλήθος ἑορτών καί μνήμες Ἁγίων, πού μάς φέρνουν πιό κοντά στή χάρη τοῦ Θεού, μέ τόν Ἑσπερινό καί τῆ Θεία Λειτουργία, πού τελούμε. Παράλληλα, ἀποτελεί πλέον συνήθεια, σέ πολλούς Ναούς τίς ἠμέρες αὐτές, ἡ τέλεση τῆς Θείας Λειτουργίας καθημερινά, ὡς μία ἀκόμη εὐκαιρία γιά νά μείνει ἀνύστακτη ἡ διάθεσή μας γιά κοινωνία καί ἔνωση μέ τόν Θεό.

Τελούμε λοιπόν τό λεγόμενο «Σαρανταλείτουργο», μία ἀληθινά μοναδική εὐκαιρία μέσα στό χρόνο, πού παρασύρει κάθε πιστό σέ πνευματική ἀνανέωση, ἐγρήγορση, ἁγιότητα. Τό «Σαρανταλείτουργο» θά τελεσθῇ ἐφέτος καί στόν δικό μας Ἰερό Ναό καί εἶναι ὡφέλιμο νά συμμετέχουμε σέ αὐτό καί νά προετοιμαζόμεθα γιά νά προσέλθουμε στή Θεία Κοινωνία

Ἀπό τήν Τετάρτη 15 Νοεμβρίου ἕως καί τά Χριστούγεννα, Καθημερινά θά τελοῦμε τή Θεία Λειτουργία (ὁ Ὄρθρος στίς 7.00 πμ) καί προετοιμαζόμαστε γιά τά Χριστούγεννα, «τή μητρόπολη τῶν ἑορτῶν» ! Παρακαλούμε γιά τήν τακτικῆ συμμετοχῆ σας!

Ἐάν ἐπιθυμεῖτε, μπορεῖτε νά δώσετε στούς Ἱερεῖς τά ὀνόματα τῶν προσφιλῶν σας ζώντων καί κεκοιμημένων, γιά νά τά μνημονεύουμε καθημερινά στή Θεία Λειτουργία ἐπί σαράντα ἡμέρες καί κάθε Πέμπτη στήν ἱερά Παράκληση τοῦ Προφήτου μας.

                                                    Ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ