Κυριακάτικα Κυρήγματα

www.profitilia-kormpivari.gr

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

Κυριακή Ε’ Ματθαίου

 

Ἀπὸ τὸν πατέρα Παναγιώτη Γκέζο

 

Στὸ σημερινὸ ἀποστολικὸ ἀνάγνωσμα ὁ ἀπόστολος Παῦλος ἐκφράζει τὴ μεγάλη του ἀγάπη πρὸς τοὺς συμπατριῶτες του Ἰουδαίους. Γράφει συγκεκριμένα: «ἡ εὐδοκία τῆς ἐμῆς καρδίας καὶ ἡ δέησις ἡ πρὸς τὸν Θεὸν ὑπὲρ τοῦ Ἰσραήλ ἐστιν εἰς σωτηρίαν». Ἡ σφοδρὴ ἐπιθυμία τῆς καρδιᾶς μου καὶ ἡ δέηση ποὺ κάνω στὸν Θεό, γιὰ χάρη τῶν Ἰσραηλιτῶν, εἶναι γιὰ νὰ σωθοῦν. Καὶ συνεχίζει λέγοντας: Θέλω πολὺ νὰ σωθοῦν κι αὐτοί, διότι εἶμαι βέβαιος καὶ δίνω τὴ μαρτυρία μου γι’ αὐτοὺς ὅτι ἔχουν ζῆλο γιὰ τὸν Θεό, ἀλλὰ ὁ ζῆλος τους αὐτὸς δὲν διευθύνεται ἀπὸ ὀρθὴ γνώση γιὰ τὸν Θεό. Δὲν φρόντισαν δηλαδὴ νὰ γνωρίσουν τὴ σωτηρία ποὺ δίνει ὁ Θεός, καὶ ζητοῦν νὰ στήσουν τὴ δική τους ἀντίληψη σχετικὰ μὲ τὴ σωτηρία τους. Γι’ αὐτὸ καὶ δὲν ὑπέταξαν τὸν ἑαυτό τους στὴ σωτηρία ποὺ δίνει ὁ Θεός. Ὁ Χριστὸς ὅμως ἔδωσε τέλος στὴν ἀποστολὴ τοῦ νόμου κι ἔτσι τώρα μπορεῖ νὰ ἀποκτήσει τὴ σωτηρία του κάθε ἕνας ποὺ πιστεύει στὸν Ἰησοῦ Χριστὸ καὶ ὄχι ἐκεῖνος ποὺ ἐξαρτᾶ τὴ σωτηρία του ἀπὸ τὸ νόμο, ὅπως κάνουν οἱ Ἰσραηλίτες.

 

Μᾶς προκαλεῖ μεγάλη ἐντύπωση ἡ ἀγάπη ποὺ δείχνει ὁ ἀπόστολος Παῦλος γιὰ τοὺς συμπατριῶτες του Ἰουδαίους. Πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ ἐνδιαφέρεται τόσο πολὺ καὶ νὰ προσεύχεται διαρκῶς γιὰ τοὺς ὁμοεθνεῖς του ἀλλὰ καὶ νὰ ἐπαινεῖ αὐτοὺς ποὺ τὸν καταζητοῦσαν καὶ τὸν πολεμοῦσαν ὡς ἄσπονδοι ἔχθροί του! Αὐτοὶ τὸν μισοῦσαν, κι αὐτὸς τοὺς ἀγαποῦσε·αὐτοὶ τὸν καταδίωκαν γιὰ νὰ τὸν συλλάβουν καὶ νὰ τὸν ἐξοντώσουν, κι αὐτὸς προσευχόταν γι’ αὐτοὺς νὰ τοὺς συλλάβει ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Προσεύχεται διαρκῶς γι’ αὐτό, καὶ τοὺς ἐπαινεῖ. Ψάχνει νὰ βρεῖ τὰ ἐλαφρυντικά τους καὶ τὰ θετικὰ ποὺ ἀσφαλῶς εἶχαν. Ὡς Ἰουδαῖος πονοῦσε γιὰ τοὺς συμπατριῶτες του. Ἤθελε νὰ σωθοῦν.  Αὐτὸς ἦταν ὁ ἐγκάρδιος πόθος του. Καὶ δὲν τὸν ἐκδήλωνε μόνο μὲ λόγια, ἀλλὰ ὁ πόθος τῆς καρδιᾶς του διήγειρε τὴν ψυχή του καὶ σὲ προσευχή. Καὶ μὲ τὴ στάση του αὐτὴ διδάσκει σὲ ὅλους μας τὸ μάθημα τῆς ἀγάπης γιὰ τοὺς συμπατριῶτες μας καὶ γιὰ τὴν πατρίδα μας.

 

Αὐτὸ τὸ μάθημα πρέπει νὰ τὸ διδαχθοῦμε ἰδιαιτέρως ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες, ποὺ δὲν δείχνουμε τὴν ἀγάπη ποὺ θὰ ἔπρεπε στὴν τόσο εὐλογημένη πατρίδα μας. Καὶ ἰδιαιτέρως στὶς δύσκολες ἡμέρες ποὺ περνᾶ ἡ Ἑλλάδα μας, ὁ ἀπόστολος Παῦλος μᾶς διδάσκει νὰ πέσουμε στὰ γόνατα καὶ νὰ προσευχηθοῦμε μὲ θέρμη καὶ πόνο γιὰ τὴ χώρα μας, γιὰ τὸ μέλλον της, γιὰ τὰ παιδιά της. Μιὰ τέτοια καθημερινὴ δέηση, μιὰ διάπυρη προσευχὴ γιὰ τὸ ἔθνος μας θὰ μᾶς ὁδηγήσει σὲ μετάνοια, θὰ ἑλκύσει τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ, θὰ ἀλλάξει τὴν πορεία τοῦ τόπου μας.

 

Στὴ συνέχεια ὁ ἀπόστολος Παῦλος κάνει μιὰ σύγκριση ἀνάμεσα στὸ νόμο τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης καὶ στὴ σωτηρία ποὺ παρέχει ὁ Ἰησοῦς Χριστός. Ὑπογραμμίζει αὐτὸ ποὺ γράφει ὁ Μωϋσῆς: ὅτι σύμφωνα μὲ τὸν νόμο μπορεῖ νὰ σωθεῖ μόνο ὅποιος ἄνθρωπος τηρήσει ὅλα ἀνεξαιρέτως ὅσα διατάζει ὁ νόμος. Ὅμως συνεχίζει ὁ θεῖος Ἀπόστολος ὅτι ἦταν ἀδύνατη ἡ ἀκριβὴς τήρηση ὅλου τοῦ νόμου τῆς Παλαι ᾶς Διαθήκης. Ἀντίθετα, λέει ὅτι ἡ σωτηρία ποὺ παρέχει ἡ πίστη εἶναι ἤδη μιὰ ἐξασφαλισμένη δυνατότητα. Καὶ ἀναφέρει πάλι ἕναν ἄλλο λόγο τοῦ Μωϋσῆ: Μὴν εἰσχωρήσει στὴν καρδιά σου ὁ λογισμός: ποιὸς θὰ ἀνέβει στὸν οὐρανό; Ἢ ποιὸς θὰ κατέβει στὰ σκοτεινὰ καὶ βαθιὰ μέρη τοῦ Ἅδη; Ἀλλὰ τί λέει ἡ Ἁγία Γραφή: «Ἐγγύς σου τὸ ρῆμά ἐστιν». Εἶναι κοντά σου ὁ λόγος, κοντὰ στὸ στόμα σου καὶ στὴν καρδιά σου. Δηλαδὴ εἶναι κοντά σου ὁ λόγος ποὺ πρέπει νὰ πιστεύσεις. Διότι, ἂν ὁμολογήσεις τὸν Ἰησοῦ Χριστὸ ὡς ὑπέρτατο Κύριο κι ἂν πιστεύσεις μὲ τὴν καρδιά σου ὅτι ὁ Θεὸς τὸν ἀνέστησε ἀπὸ τοὺς νεκρούς, θὰ σωθεῖς.

Μὲ ὅλα αὐτὰ ποὺ ἀναφέρει ὁ ἀπόστολος Παῦλος θέλει νὰ μᾶς δείξει ὅτι πλέον ἡ σωτηρία μας δὲν εἶναι κάτι τὸ ἀκατόρθωτο, ἀλλὰ μιὰ δυνατότητα ποὺ ἐξασφάλισε γιὰ μᾶς ὁ Κύριός μας. Ὅλα τὰ μεγάλα καὶ θαυμαστὰ ποὺ ἦταν ἀναγκαῖα γιὰ τὴ σωτηρία μας τὰ πραγματοποίησε ἤδη. Αὐτὸς κατέβηκε γιὰ μᾶς στὸν Ἅδη, Αὐτὸς ἀνέβηκε γιὰ μᾶς στοὺς οὐρανούς. Δὲν μᾶς ζητάει νὰ τὸ κάνουμε ἐμεῖς αὐτό. Διότι αὐτὸ τὸ ἔκανε ἀντὶ γιὰ μᾶς ὁ Ἴδιος. Οὔτε χρειάζεται νὰ κατεβεῖ ἀπὸ τοὺς οὐρανοὺς πάλι. Μποροῦμε ἐμεῖς νὰ ἐπικοινωνοῦμε μαζί Του ἀπὸ τὴ γῆ καὶ νὰ ἐνισχυόμαστε ἀπὸ τὴ χάρη του, νὰ συνδεόμαστε μαζί Του χωρὶς νὰ μᾶς ἐμποδίζει ἡ ἀπόσταση ποὺ χωρίζει τὴ γῆ ἀπὸ τὸν οὐρανό. Ἡ σωτηρία μας εἶναι πολὺ κοντά μας. Δὲν χρειάζεται νὰ βαδίσουμε μακρὺ δρόμο, οὔτε νὰ διασχίσουμε κάποιο μακρό πέλαγος. Καθετὶ ποὺ χρειαζόταν γιὰ τὴ σωτηρία μας, ἔγινε, καὶ ἡ σωτηρία μας ἤδη βρίσκεται στὰ χέρια μας. Ὅλα μᾶς προσφέρονται μέσα στὴν Ἐκκλησία.

Αὐτὸ ποὺ ἐμεῖς τώρα πρέπει νὰ κάνουμε εἶναι νὰ ἐργασθοῦμε τὴ σωτηρία μας. Αὐτὸ σημαίνει, νὰ τὴν ποθήσουμε, νὰ θελήσουμε νὰ ζήσουμε ὅπως μᾶς ζητεῖ ὁ Κύριος. Νὰ ζήσουμε μιὰ ζωὴ ἀφοσιωμένη σ’ Αὐτόν. Καὶ νὰ γίνει ὅλη ἡ ζωή μας μιὰ προσευχὴ καὶ μιὰ δοξολογία γιὰ τὸν Χριστό, ποὺ ἔκανε τὰ πάντα γιὰ μᾶς.

 

ΚΥΡΙΑΚΗ Δ’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Ἡ πραγματική ελευθερία

βρίσκεται μέσα στις εντολές του Χριστού. 

 

Η αμαρτία είναι μία κρίση πνευματική,

έρχεταισαναποτέλεσμα

      τηςκακήςδιαχείρισηςτωνπαθώντηςψυχής.

ΟΘεόςφύτευσε στηνψυχήτουανθρώπου

επιθυμίεςκαιθυμό, μίσοςενσοφία,

                Χωρίςτιςεπιθυμίεςδενθαυπήρχεζωή.

Ανδεμισήσειςτονπειρασμό, τοπονηρό

δενθααπολαύσειςτονΠαράδεισων,

                                     στηνγηκαιστον ουρανό.

 ΟΘεόςγιατηκαλήδιαχείρισητωνπαθών

έδωσε στονάνθρωποέναν καλόν διαχειριστή,

                         κυβερνήτη που είναι το λογικό.

Τολογικόανδενκυβερνήσειτηνψυχή

σύμφωναμετοθέληματουΘεού

     τότεθαέρθειηπνευματικήκρίση, ηαμαρτία:

οεγωισμός, φιλαργυρία, λαιμαργία,

                             κλεψιά, ψέματα και μοιχεία.

ΟαπόστολοςΠαύλοςκάνειμίασύγκριση

 μεταξύτηςδουλείαςτηςαμαρτίας

                         και της εν Χριστό ελευθερίας.

Όπωςδηλαδήπροσφέρατεταμέλησας

σκλάβαστηναμαρτίαγιανακάνετετηνανομία,

έτσιτώραναπροσφέρετεταμέλησας

 δούλαστηνενάρετηζωή, η οποία

               δεν είναι σκλαβιά αλλά ελευθερία.

Εμείς δημιουργήσαμε τη μόδα,

      τις πλάσμα  τηλεοράσεις τα σπορ αμάξια.

Όσο εσείς οι χωριάτες , οι άνθρωποι,

                   κοιμάστε τα βράδια στα κρεβάτια

εμείς ελέγχουμε τα χρήματα, τη ζωή σας

                και σας ρίχνουμε στάχτη στα μάτια.

Εγώ απλά αναπαύομε και σκέφτομαι

                         τα περιουσιακά μου στοιχεία,

ενώ εσείς οι κοινοί άνθρωποι,

                            χάνετε τη δική σας εργασία.

Οι κρίσεις , οι πόλεμοι, οι ασθένειες, οι πανικοί

 είναι όλα  για να σας εμποδίσουν να βρείτε

             την ολοκλήρωση σας την πνευματική

Εμείς στήνομαι το παιχνίδι

και εξαγοράζουμε και τις δύο πλευρές

έτσι ώστε να σας κρατάμε υποδουλωμένους 

                                            στις μίζερες ζωές.

Η πραγματική ελευθερία

       βρίσκεται μέσα στις εντολές του Χριστού.

  Κιαυτόμπορείνασυμβεί

  μόνο όταν υπακούσεις στο θέλημα του Θεού. 

Tοσαρκικόφρόνημαπουέχουμεόλοι,

 επαναστατεί

         καιαντιστρατεύεταιτοναγώνατηςαρετής.

Γι’αυτόοαπόστολοςΠαύλος,

                      καθώςσκέπτεταιτην  αδυναμία

τηςφύσεώςμας, ονομάζει

                     τηνενΧριστώελευθερίαδουλεία.

Γιαναμπορέσουμενααισθανθούμε

τηνυπακοήμαςστονΘεόόχιωςβάσανο

                                      αλλά ως ελευθερία.

Κι όσο θα υποτασσόμαστε

στο θέλημα του Θεού,

τόσο θα αποκτούμε την εν Χριστώ ελευθερία.

Η ζωή μας κυλά τόσο γρήγορα

και μαζί της χάνονται όλες οι εγωκεντρικές

       επιθυμίες και πράξεις μας οι αμαρτωλές.

Μην ξεγελιόμαστε λοιπόν

                         από το δέλεαρ της αμαρτίας.

Τίποτε δεν έχει να μας δώσει

        παρά μόνο σκοτάδι και απαισιοδοξία.  

Εισόδια της Θεοτόκου

 

 image 15

 

Ἀπολυτίκιον


Ἦχος δ’.
Σήμερον τῆς εὐδοκίας Θεοῦ τὸ προοίμιον, καὶ τῆς τῶν ἀνθρώπων σωτηρίας ἡ προκήρυξις ἐν Ναῷ τοῦ Θεοῦ, τρανῶς ἡ Παρθένος δείκνυται, καὶ τὸν Χριστὸν τοῖς πᾶσι προκαταγγέλλεται. Αὐτῇ καὶ ἡμεῖς μεγαλοφώνως βοήσωμεν, Χαῖρε τῆς οἰκονομίας τοῦ Κτίστου ἡ ἐκπλήρωσις.

Κοντάκιον
Ἦχος δ’. Ὁ ὑψωθεὶς.
Ὁ καθαρώτατος ναὸς τοῦ Σωτῆρος, ἡ πολυτίμητος παστὰς καὶ Παρθένος, τὸ Ἱερὸν θησαύρισμα τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ, σήμερον εἰσάγεται, ἐν τῷ οἴκῳ Κυρίου, τὴν χάριν συνεισάγουσα, τὴν ἐν Πνεύματι θείῳ· ἣν ἀνυμνοῦσιν Ἄγγελοι Θεοῦ· Αὕτη ὑπάρχει σκηνὴ ἐπουράνιος.