ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 2012

 

ΑΓΟΡΙΑ

Νηπιακό (νηπιαγωγείο & α’, β΄ Δημοτικού)

Σάββατο 11:00 - 12:00 μ.

 

Κατώτερο (γ΄, δ΄, ε’, στ΄ Δημοτικού)

Σάββατο 4:00 - 5:00 μ.μ.

 

Μέσο (α΄, β΄ Γυμνασίου)

Σάββατο 5:00 - 6:00 μ.μ.

 

Ανώτερο (γ΄ Γυμνασίου & Λύκειο)

Σάββατο 5:00 - 6:00 μ.μ.

 

Αίθουσα Ψυχαγωγίας

Τετάρτη, Πέμπτη & Σάββατο  6:00-8:00 μ.μ.

 

 

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

Νηπιακό (νηπιαγωγείο & α’, β΄ Δημοτικού)

Σάββατο 11:00 - 12:00 μ.

 

Κατώτερο (γ΄, δ΄, ε’, στ΄ Δημοτικού)

Σάββατο 12:00 - 1:00 μ.μ.

 

Μέσο (α΄, β΄ Γυμνασίου)

Σάββατο 1:00 - 2:00 μ.μ.

 

Ανώτερο (γ΄ Γυμνασίου & Λύκειο)

Κυριακή 1:00 - 2:00 μ.μ.

 

Αίθουσα Ψυχαγωγίας

Σάββατο 1:00 - 2:00 μ.μ.

Εισόδια της Θεοτόκου

 

 image 15

 

Ἀπολυτίκιον


Ἦχος δ’.
Σήμερον τῆς εὐδοκίας Θεοῦ τὸ προοίμιον, καὶ τῆς τῶν ἀνθρώπων σωτηρίας ἡ προκήρυξις ἐν Ναῷ τοῦ Θεοῦ, τρανῶς ἡ Παρθένος δείκνυται, καὶ τὸν Χριστὸν τοῖς πᾶσι προκαταγγέλλεται. Αὐτῇ καὶ ἡμεῖς μεγαλοφώνως βοήσωμεν, Χαῖρε τῆς οἰκονομίας τοῦ Κτίστου ἡ ἐκπλήρωσις.

Κοντάκιον
Ἦχος δ’. Ὁ ὑψωθεὶς.
Ὁ καθαρώτατος ναὸς τοῦ Σωτῆρος, ἡ πολυτίμητος παστὰς καὶ Παρθένος, τὸ Ἱερὸν θησαύρισμα τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ, σήμερον εἰσάγεται, ἐν τῷ οἴκῳ Κυρίου, τὴν χάριν συνεισάγουσα, τὴν ἐν Πνεύματι θείῳ· ἣν ἀνυμνοῦσιν Ἄγγελοι Θεοῦ· Αὕτη ὑπάρχει σκηνὴ ἐπουράνιος.