Κυριακάτικα Κυρήγματα

 

ΕΙΝΑΙ ΖΩΝΤΑΝΟΣ Ο ΘΕΟΣ  ΜΑΣ                

Κυριακή ΙΕ’ ΛΟΥΚΑ

 

Ζοῦμε σὲ ταραγμένη ἐποχή. Τὰ πάντα γύρω μας καταρρέουν. Ὅλα μοιάζουν τόσο ψεύτικα! Χρήματα, ἄνθρωποι, μὲ ὑψηλὲς κοινωνικὲς θέσεις, τεχνολογικὰ επιτεύγματα, ὅλα αποδεικνύονται τόσο εὐμετάβολα καὶ ἀνίσχηρα! Ποῦ νὰ στηρίξουμε τὴν ἐλπίδα μας; ποιὸς μπορεῖ νὰ μᾶς βοηθήσει γιὰ νὰ ἐπιβιώσουμε; ποιὸς μπορεῖ νὰ εγγυηθεῖ γιὰ τὴ ζωή μας στὸ μέλλον;  Τὴν ἀπάντηση μᾶς τὴ δίνει ὁ ἀπόστολος Παῦλος στὸ σημερινὸ ἀποστολικὸ ἀνάγνωσμα μὲ τὰ λόγια: «ἡλπίκαμεν ἐπὶ Θεῶ ζῶντι». Δὲν ὐπολογίζουμε κόπους καὶ στερήσεις, γράφει ὁ θεῖος ἀπόστολος, διότι ἔχουμε στηρίξει τὴν ἐλπίδα μας στὸν ζωντανὸ Θεό!

«Τέκνον Τιμόθεε,  σοῦ συνιστῶ νὰ μελετᾶς αυτᾶ ποὺ σοῦ γράφω. Ὁλόκληρος ἡ διάνοιά σου καὶ ἡ ὕπαρξις σου νὰ εἶναι εἰς αυτὰ, διὰ νὰ γίνη φανερὰ εἰς ὅλους ἡ πρόοδός σου καὶ δώσης εἰς ὅλους τὸ καλὸν παράδειγμα» (ἐρμ. Τρεμπέλα) .

Πόσο επίκερα εἶναι αὐτὰ τα λόγια τοῦ ἀποστόλου Παῦλου! Χρειάζονται ἄνδρες καὶ γυναῖκες τῶν ὁποίων ἡ πίστη, ἀντὶ νὰ εἶναι μιὰ ἄμυνα ἐνάντια στὴ ζωή, νὰ εἶναι μέρος τῆς ζωῆς. Μιὰ  πίστη ποὺ δέχεται τὰ προβλήματα τῆς ζωῆς καὶ παλεύει ἔντιμα μὲ τὰ νοήματά της. Χειάζονται πρότυπα, ποὺ λόγω τῆς χριστιανικῆς τους πίστης μποροῦν νὰ παραδέχωνται ὅτι κάνουν λάθη καὶ νὰ ζητοῦν συγγνώμη χωρίς νὰ αἰσθάνονται ὅτι χάνουν τὴ πρσωπική τους ἀξιοπρέπεια. Χρειάζονται δασκάλοι τῆς χιστιανικῆς ζωῆς ποὺ μποροῦν νὰ ἀπεικονίζουν μὲ τὰ λόγια καὶ τὸ παράδειγμά τους τὶς μεγάλες προσωπικότητες τῆς ἐκκλησιαστικῆς παραδόσεως καὶ τοὺς ἁγίους.

Εἶναι ἀναγκαῖο ἕνα περιβάλλον ἀγάπης ποὺ σώζει γιὰ νὰ ἀναδυθῆ  μέσα ἀπὸ τὴ βιολογική μας φύση καὶ τὸν φυσικὸ κόσμο, στὸν ὁποῖο ζοῦμε, ἡ εἰκόνα τοῦ Θεοῦ στὸν καθένα ἀπὸ ἐμᾶς καὶ ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ γιὰ ὅλους.

Ὁ Χριστὸς χρειάζεται ἄνδρες καὶ γυναίκες νὰ εἶναι στὰ μέτωπα τῆς σύγχρονῆς ζωῆς γιὰ νὰ φέρουν τὸ μήνυμα Του στὸν κόσμο ὅπως ἐκανε Ἐκεῖνος, γιὰ νὰ μιλοῦν γιὰ τὴ ζωὴ σὲ συνάφεια (στένη σχέση) μὲ τὴ διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ καὶ ὅσα ὁ Χριστὸς  προτείνει γιὰ τὴν ἀνθρώπινη ζωή, νὰ ὁμιλοῦν γιὰ τὰ θέματα ποὺ ἀποσχολοῦν τοὺς ανθρώπους, γιατὶ αὐτὰ ἐγείρουν τὰ ἐρωτήματα γιὰ τὰ ὁποῖα ἐδόθη τὸ Εὐαγγέλιο.

Τὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας, ἄν εἶναι πραγματικὰ ἀφοσιωμένα στὸν Χριστὸ ποὺ ἀγαπὰ τὸν κόσμο, θὰ πρέπει νὰ προσπαθοῦν νὰ κατανοήσουν τὸν κόσμο ὡς πρὸς τὸ βαθύτερο νόημά του καὶ νὰ μὴν ἀρκοῦνται μόνο στὶς ἐπιφανειακές του ἀξίες. Θὰ πρέπει νὰ διαβάζουν ἄρθρα καὶ βιβλία, νὰ ἀκοῦν ραδιοφωνικὲς καὶ τηλεοπτικὲς ἐκπομπές, ὄχι μόνο γιὰ νὰ ἐνημερώνονται, ἀλλὰ γιὰ νὰ ἐνημερώνονται καὶ γιὰ λογαριασμοὺ τοῦ Θεοῦ, ὥστε νὰ μποροῦν νὰ Τὸν ὑπηρετοῦν καλύτερα στὸν κόσμο.

Οἱ ἄνθρωποι ποῦ δὲν ἀναλαμβάνουν εὐθύνη γιὰ τὸν Θεὸ στὸν κόσμο, εἶναι ἁμαρτωλοὶ καὶ εἰδωλολάτρες.

«Ἡλπίκαμεν ἐπὶ Θεῶ ζῶντι». Ναί! Εἶναι ζωντανὸς ὁ Θεός μας! Ἀκούει τὶς προσευχές μας, μᾶς μιλᾶ  μὲ τὸν αἰώνιο λόγο του, μᾶς ἐνισχύει μὲ τὴ χάρη Του, μᾶς προστατεύει μὲ τὶς σωτήριες ἐπεμβάσεις Του! Πόσα θαύματα ἔχουμε ζήσει εἴτε ὡς ἄτομα εἴτε ὡς ἔθνος, ποὺ μαρτυροῦν τὴν ὁλοζώντανη παρουσία καὶ τὴν ἀκατανίκητη δύναμή του! Ἄς ἐπιστρέψουμε λοιπὸν κοντά του μὲ συντριβὴ καὶ ταπείνωση. Ἄς εὐθυγραμμίσουμε (προσαρμόσουμε) τὴ ζωή μας μὲ τὸ ἅγιο θέλημά του κι ἄς προσευχηθοῦμε θερμά, ὥστε μέσα στὶς τρικυμίες τῆς ζωῆς, Ἐκεῖνος νὰ γίνει καὶ νὰ εἶναι ἄγκυρα ἐλπίδας καὶ σωτηρίας!

 

22.01 2012                                   π. Π. Γκέζος

 

 

Κυρ ΙΒ’ ΛουκἀΥπάρχει ελπίδα, Υπάρχει φως, αγωνιστείτε

Κυρ ΙΒ’ Λουκἀ

Στο αποστολικό ανάγνωσμα που ακούσαμε σήμερα, στην προς τους Κολοσσαείς επιστολή, ο απόστολος Παύλος μας λέει; «νεκρώσατε οὖν τα μέλη ὑμῶν τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, πορνείαν, ἐπιθυμίαν κακὶν καὶ τὴν πλεονεξίαν, ἤτις ἐστὶν εἰδωλολατρία...». Δηλαδή, όπως ερμηνεύει ο Τρεμπέλας: «νεκρώσατε τα μέλη σας που επιθυμούν τας γηΐνας απολαύσεις και ηδονάς...».

Αναφορικά με την πορνεία, ποιός στοιχειωδώς έντιμος άνθρωπος θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι ποτέ στην ζωή του δεν εξεπόρνευσε ούτε κατά διάνοιαν; «Μή μοι εἴποις ὅτι οὐ πορνεύω. Τί γὰρ ὄφελος, ἄν μὴ πορνεύης μὲν, φιλοχρήματος δὲ ἦς»;(Ι. Χρυς. , Ὁμιλία ΚΘ’, Εἰς τὰς Πράξεις, ΕΠΕ, τόμ. 16Α , σσ. 178,7 -178,15).Σε αντίθεση με την τακτική  εκείνων που ισχυρίζονται ότι είναι οι σύγχρονοι μαθητές του Χριστού, αυτόν τον ίδιο τον Χριστό δεν φαίνεται, μέσα από τα Ευαγγέλια, να τον απασχολούν μόνο οι ερωτικές παρεκτροπές.  Καθαρός θα μπορούσε να γίνει κανείς όχι αν αποφύγει μόνο την πορνεία, αλλά και την πλεονεξία και το φθόνο, την υποκρισία, την υπερηφάνεια, την ματαιοδοξία  - όπως χαρακτηριστικά αναφέρει για τους Φαρισαίους στο κατά Λουκά (ιστ΄ 15) - με τα οποία σχεδόν ποτέ δεν ασχολούνται οι σύγχρονοι «μαθητές» του. Σύμφωνα με αυτούς, ούτε η επιβολή κάποιων επιτιμίων προβλέπεται εναντίον εκείνων που τις διαπράττουν, ούτε οδηγήθηκε κανείς σε πνευματικό δικαστήριο γιατί είναι υπερήφανος, πλεονέκτης, η υποκριτής.

Μέσα από την γνήσια εκκλησιαστική παράδοση γίνεται σαφές ότι η σοβαρότερη αμαρτία δεν είναι η πορνεία, αλλά η υπερηφάνεια και η φιλαυτία, που είναι οι παραβάσεις των δύο εντολών του Ιησού Χριστού, της αγάπης για τον Θεό και τον συνάνθρωπο.

Ο αγώνας που ζητάει σήμερα από εμάς να κάνουμε ο απόστολος Παύλος: «νεκρώσατε οὖν τὰ μέλη ὑμῶν τὰ ἐπὶ τῆς γῆς» είναι δύσκολος γιατί μέσα μας υπάρχουν οι συγκρουόμενες τάσεις. Ο ίδιος ο απόστολος Παύλος εξηγεί τις τραγικές συνέπειες αυτής της διαμάχης των δυο θελημάτων, του θελήματος της σαρκός, δηλαδή της αμαρτίας και του θελήματος του Θεού ως εξής:· «βλέπω δὲ ἕτερον νόμον ἐν τοῖς μέλεσί μου ἀντιστρατευόμενον τῷ νόμῳ τοῦ νοός μου καὶ αἰχμαλωτίζοντά με τῷ νόμῳ τῆς ἁμαρτίας τῷ ὄντι ἐν τοῖς μέλεσί μου»(Ρωμ. ζ΄,23)

Ο Κωστής Παλαμάς περιέγραψε επίσης πολύ δραματικά αυτή τη σύγκρουση στο παρακάτω ποίημα του:

Και με πατεί κάθε αγριμιού κι ανθρώπου φτέρνα

κι είμαι μια χώρα που το φως τη λούει κι η δροσιά.

Σμίγουν αταίριαστες φωνές απάνω μου η ταβέρνα

πλάι πλάι κι η εκκλησία.

Είδωλα, δαίμονες, ξωθιές, φαντάσματα, σκυλιά

της νύχτας μέσα μου ο λαός κοιμάται και κουνιέται

και μέσα στη χιλιόδιπλη καρδιά μου μια σπηλιά

κι ένας Χριστός γεννιέται

Για να μην μείνουμε στα δικά μας σφάλματα και να κάνουμε όλοι έναν αγώνα, χρειάζεται μια συνεχής προσπάθεια. Εάν το καταλάβουμε αυτό σαν πρόσωπα, σαν άρχοντες, σαν λαός, υπάρχει ελπίδα και θα προχωρήσουμε. Εάν μείνουμε όμως στο συμφέρον το δικό μας, καθένας στον εαυτό του, που θεωρεί το εαυτό του αυτό εικόνα κι όλους τους άλλους να τον προστατεύουν, αν μείνουμε σ’ αυτή τη νοοτροπία δεν υπάρχει σωτηρία , δεν υπάρχει ελπίδα, δεν υπάρχει φως.

Μόνο έτσι μπορούμε να πάρουμε απάντηση στα τωρινά ερωτήματά μας που είναι: «τι θα γίνει με την οικονομική κρίση, με τα παιδιά μας που έχουν προγαμιαίες σχέσεις, που παντρεύονται και χωρίζουν η που δεν παντρεύονται;».

Και όπως λέγει και ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος κ.  Ιερώνυμος: «Μη χάνετε την εσωτερική σας ελευθερία, μην σας πιάνει πανικός. Υπάρχει ελπίδα, υπάρχει φως, αγωνιστείτε. Όχι μια φορά, κάθε μέρα, κάθε ώρα, πάντοτε. Και στο τέλος η νίκη είναι δική μας. Ο Θεός το είπε: δεν μπορείτε χωρίς εμένα να κάνετε τίποτα. Και αυτός που στήριξε την ελπίδα του πάνω σε μένα βρέθηκε νικητής.»

Εν Βάρη, 15.01. 2012                 από τον πατέρα Π. Γκέζο