Κυριακάτικα Κυρήγματα

«Ο ΑΓΑΠΩΝ ΕΚ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΓΕΓΕΝΗΤΑΙ ΚΑΙ ΓΙΓΝΩΣΚΕΙ ΤΟΝ ΘΕΟΝ»

 Κυριακὴ τῆς ΑΠΟΚΡΕΩ   

 

   Τὸ σημερινὸ ἀποστολικὸ Ἀνάγνωσμα ἀναφέρεται στὴν ἔννοια τῶν ἀδελφῶν τοῦ Κυρίου, «δι’ οὕς Χριστὸς ἀπέθανεν». «Ἀδελφὸς τοῦ Χριστοῦ» εἶναι κάθε ἄνθρωπος καὶ οἱ ἐλάχιστοι ἀκόμη τῆς κοινωνίας. Δὲν μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος ὅμως νὰ ἐπιστρέψει στὸ Θεὸ καὶ νὰ τὸν συναντήσει χωρίς προηγουμένος νὰ συναντήση τὸ συνάνθρωπο, γι’ αὐτὸ τὸ ἐπόμενο βῆμα στὴν πορεία γιὰ τὴ συνάντηση μὲ τὸν ἀναστημένο Χριστὸ εἶναι ἀκριβῶς ἠ συνάντηση μὲ τὸ συνάνθρωπο.

    Θέμα τῆς τρίτης Κυριακῆς τοῦ Τριοδίου εἶναι ἠ κρίση ποὺ θὰ βασιστεῖ ἀποκλειστικὰ στὴν ἀγάπη ποὺ ὁ ἄνθρωπος ἔχει δείξει γιὰ τὸ συνάνθρωπο του καὶ ποὺ τελικὰ μεταβαίνει σ’ αὐτὸν τὸν ἴδιο τὸ Θεό. «ἐφ’ ὅσον ἐποιήσατε ἑνι τούτων τῶν ἀδελφῶν μου, ἐμοι ἐποιήσατε» (Ματθ.25, 40).

    Ἡ ἀγάπη γιὰ τὸ Θεὸ δὲν μπορεῖ νὰ τελειωθεῖ παρὰ μόνο ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἀγαπάει τὸν πλησίον του καὶ πλησίον δὲν πρέπει νὰ θεοροῦνται μόνο οἱ φίλοι μας ἤ οἱ γνωστοὶ μας, ἀλλὰ ὅλοι οἱ ἄνθρωποι μὲ τοὺς ὁποίους ἔχουμε κοινὴ φύση. Ἐκεῖνος ποὺ ἔχει συνηθίσει νὰ ἀγαπάει τὸ Θεὸ στὸ συνάνθρωπο, ἐπεκτείνει σ’ αὐτὸν τὶς ἐκδηλώσεις τῆς ἀγάπης του μὲ τὴν ὁποία πλησιάζει τὸ Χριστό.

     Δείχνουμε ἀγάπη στὸ συνάνθρωπο ὅταν τοῦ δίνουμε κάτι ποὺ ἔχουμε ἐμεῖς καὶ ποὺ ἐκεῖνος τὸ ἔχει ἀνάγκη. «ἐπίνασα καὶ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν».

    «Ὅθεν πρέπει καὶ ἐμεῖς, ἀνίσως καὶ θέλωμεν νὰ λέγωμεν αὐτὸν τὸν Θεόν μας πατέρα, νὰ εἴμασθεν εὔσπλαχνοι καὶ φιλάνθρωποι καὶ νὰ χαροποιοῦμεν τοὺς ἀδελφούς μας τοὺς χριστιανούς. Εἰδὲ καὶ εἴμεσθεν ἄσπλαχνοι, σκληρόκαρδοι καὶ πικραίνομεν τοὺς ἀδελφούς μας καὶ τοὺς φαρμακεύομεν καὶ τοὺς βάνομεν τὸν θάνατον εἰς τὴν καρδίαν, δὲν πρέπει νὰ λέγωμεν τὸν Θεόν μας πατέρα, ἀλλὰ τὸν Διάβολον»( Κοσμᾶ Αἰτωλοῦ,σελ.24).

    Ὁ Χριστὸς πέθανε καὶ τάφηκε μιὰ φορά ἀλλὰ θέλει νὰ χύνεται καθημερινὰ μύρο στὰ πόδια Του. «Αὐτὰ τὰ πόδια ποὺ ἡ γυναίκα του Εὐαγγελίου τὰ ξεκουράζει καὶ τὰ δροσίζει μὲ τὰ δάκριά της, αὐτὰ τὰ πόδια ραίνει μὲ μύρο ἐκεῖνος ποὺ προσφέρει τὴ γλυκύτητα τῆς καλοσύνης του ἀκόμη καὶ στὸν πιὸ ἀδύνατο. Σ’ αὐτὰ οἱ μάρτυρες, σ’ αὐτὰ οἱ ἀπόστολοι, σ’ αὐτὰ ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς δηλώνει ὅτι τιμᾶται» (Ἀμβροσίου, Ἐπιστολὴ XLI, 23).

      Πόσοι ἀπ’ αὐτοὺς ποὺ ζοῦν σήμερα δὲν θὰ εὔχονταν νὰ ζοῦσαν ἑκείνη τὴν ἐποχὴ ποὺ ὁ Χριστὸς  βρισκόταν στὴ γῆ, ὥστε νὰ κάθονται καὶ νὰ συντρώγουν μαζὶ Του στὸ ἴδιο τραπέζι. Ἀλλὰ καὶ τόρα μπορεῖ νὰ γίνει αὐτό. Μποροῦμε καὶ τώρα νὰ Τὸν καλέσουμε γιὰ φαγητὸ καὶ νὰ φάμε μαζί του καὶ μάλιστα μὲ περισσότερη ὠφέλεια, γιατὶ ἐκείνοι ποὺ Τὸν προσκαλοῦν σήμερα στὸ σπίτι τους καὶ Τοῦ προσφέρουν στέγη καὶ φαγητὸ θὰ ἀπολαύσουν μεγάλη εὐλογία. (Χρυσοστ.,ΕΠΕ 14,σ.112).

     Ὁ Ἀβραὰμ ἀναζητώντας ξένους νὰ τοὺς  φιλοξενήσει δέχθηκε καὶ περιποιήθηκε αὐτὸν τὸν ἴδιο τὸ Θεὸ καὶ ὁ Λὼτ δέχθηκε τοὺς ἀγγέλους καὶ ἐμεῖς ἄν θὰ δεχθεῦμε τοὺς ἀνθρώπους, θὰ δεχθοῦμε τὸ Χριστό.

     Οἱ μοναχοὶ ποὺ γνώριζαν καλὰ πὼς θὰ συναντοῦσαν ἀσφαλῶς τὸ Χριστὸ ἄν πλησίαζαν μὲ ἀγάπη τὸ συνάνθρωπο. ὅταν τοὺς ρωτοῦσαν πῶς κατόρθωναν νὰ ὑπηρετοῦν μὲ τόση προθυμία τοὺς ἀνθρώπους, ἀπαντοῦσαν: «Οὑδέποτε ἀνθρώποις με δουλεύειν ἐννενόηκα, ἀλλὰ τῶ Θεῶ»(Ἰ. Κλίμ.Migne88, σ.685).

    Πραγματικὰ, μόνο ἔτσι θὰ μπορέσουμε νὰ συναντήσουμε τὸν ἀναστημένο Χριστό. Πολὺ συχνὰ ἐμεῖς «οἱ χριστιανοὶ» ὅταν ἀντιμετωπίζουμε ἀνθρώπους ποὺ ἀρνιοῦνται ἤ ἀμφιβάλλουν γιὰ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ τοὺς βομβαρδίζουμε μὲ διαλεκτικὰ πυροτεχνήματα χωρὶς νὰ ὑποπτευόμαστε πόσο εἴμαστε, ὅταν τὸ κάνουμε αὐτό, κύμβαλα ἀλαλάζοντα, χωρὶς νὰ ὑποπτευόμαστε ἀκόμη ὅτι αὐτὸ ποὺ τοὺς παρουσιάζουμε ὡς τὸν ἀναστημένο Χριστό δὲν εἶναι παρὰ ἕνα ἀξιοθρήνητο διανοητικὸ σχῆμα, ἕνα παιδικὸ δημιούργημα τῆς φανταςίας μας, ἕνα θλιβερό εἴδωλο, γιατὶ τὸν πραγματικὸ Χριστὸ δὲν Τὸν ἔχουμε δεῖ, καὶ δὲν Τὸν ἔχουμε δεὶ γιατὶ δὲν ἔχουμε κοιτάξει ποτὲ βαθιὰ στὰ μάτια τὸ συνάνθρωπὸ μας. Τὰ διανοητικά μας ἐπιχειρήματα εἶναι ἡ ἀδιάψευστη ἀπόδειξη ὅτι δὲν ἔχουμε πραγματικὰ συναντήσει τὸν Χριστό, γιατὶ ἄν Τὸν εἴχαμε πραγματικὰ συναντήσει θὰ Τὸν συναντούσαμε καὶ πάλι στὸ πρόσωπο αὐτοῦ τοῦ ἀρνητῆ ἤ τοῦ ἀμφισβητία καὶ ἀντὶ νὰ τὸν ἀντιμετωπίζουμε σὰν ἐχθρὸ ποὺ πρέπει νὰ κατατροπώσουμε θὰ τὸν ἀποκαλούσαμε, σὰν τὸν Ἅγιο Σεραφεὶμ τοῦ Σάρωφ, «χαρά μου» κὰι τότε αὐτὸς θὰ ἔνιωθε ὅτι ἐκείνη ἀκριβῶς τὴ στιγμὴ βλέπουμε τὸν ἀναστημένο Χριστὸ καὶ θὰ Τὸν ἔβλεπε καὶ ἐκεῖνος.

19.02.2012       Ἀπὸ τὸν πατέρα Π. Γκέζο          πηγές: Γ. Πατρώνος

Α    ΚΥΡΙΑΚΗ Η’ ΛΟΥΚΑ (13 Νοεμβρίου 2011)

Καλός Σαμαρείτης είναι ο Χριστός μας

«Αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ’ όλης της  καρδίας σου και εξ όλης της ισχύος σου και εξ όλης της διανοίας σου, και τον πλησίον σου ως εαυτόν». Αυτός είναι ο νόμος του Θεού.  Όλοι οι άλλοι νόμοι είναι ανθρώπινοι.

Καλός Σαμαρείτης είναι ο Χριστός μας, ο οποίος μας πήρε  πάνω Του, τα έδωσε όλα και πέθανε και ανέστη για μας. Και μας προσφέρει συνεχώς τα πάντα, μέχρι που να μας βάλει στην αιώνια ζωή και κει θα είναι πια η μοναδική και ατελεύτητη χαρά και αγαλλίαση μας.

Εκείνο που απομένει σε μας και χρειάζεται να κάνουμε είναι να Τον αγαπάμε, μ’ όλη μας την ψυχή και μ’ όλη μας την καρδιά, διότι ο Ιησούς Χριστός είναι η πρώτη και η στερνή αγάπη.

Αν θέλεις ν’ αγαπήσεις Κύριον τον Θεός σου, θα τον βρεις στην Εκκλησία. Όταν πηγαίνουμε στην Εκκλησία τα μάτια μας είναι στον Χριστό, στην Παναγία μας και στους αγίους που βλέπουμε στις ιερές εικόνες. Τα αυτιά μας στο Ευαγγέλιο, στον Απόστολο και στο ψαλτήρι. Ο Νους μας στο Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και το φάρμακο που θα μας δώσει σήμερα ο Χριστός για την κάθαρση της  ψυχής μας, τον φωτισμό και τη θέωση μας.

Και μας λέει ο Κύριος: «εάν αγαπάτε με, τας εντολάς τας εμάς τηρήσατε» (Ιω. ιδ’ 15). Η εφαρμογή των αγίων εντολών του είναι η απόδειξη ότι αγαπάμε ειλικρινά τον Θεό. Αυτό  εφαρμόζουν οι ορθόδοξοι χριστιανοί σε κάθε ορθόδοξη  εκκλησία .

Κατά συνέπεια δεν μπορεί  ένας ορθόδοξος πνευματικός πατέρας για κάποιον λόγο να υποδεικνύει  σε κάποιον ή κάποιους να μην πηγαίνουν σε συγκεκριμένη ορθόδοξη εκκλησία.  Μια τέτοια υπόδειξη κάποιος θα μπορούσε να την εκλάβει σαν ανάλογη εκείνης του φαρισαίου που κατηγορούσε τον τελώνη. Ο χριστιανός μπορεί να εκκλησιάζεται σε οποιαδήποτε Εκκλησία ή Μοναστήρι  θέλει , αρκεί να είναι ορθόδοξη και όχι να υποκινείται να μην πηγαίνει σε κάποια συγκεκριμένη εκκλησία  και ειδικά στην εκκλησία της ενορίας του.  Το αναφέρω αυτό, γιατί κάποιο ανάλογο περιστατικό έχει πέσει στην αντίληψη μου και με έχει αρκετά προβληματίσει.  Προσωπικά δεν θέλω να παραδεχθώ ότι κάτι τέτοιο αληθεύει, ότι δηλαδή  υπάρχει κάποια ορθόδοξη Εκκλησία που έχει έναν κακό Χριστό τον    οποίο δεν πρέπει να τον αγαπήσεις ή που έχει κάποιον πλησίον που δεν τον αγαπάμε ως εαυτόν.

Δεύτερον ν’ αγαπάμε τον πλησίον όπως αγαπάμε τον  εαυτό μας. Δηλαδή στο όνομα του Ιησού Χριστού να διακονούμε τον πλησίον, τον κάθε άνθρωπο, γιατί πλησίον σημαίνει και είναι αυτός ο οποίος έγινε από το ίδιο χώμα και από την ίδια δημιουργική πνοή. Πλησίον είναι ο κάθε άνθρωπος και ο Χριστός μας εν ετέρα μορφή (όπως λέγει κάποιος πατέρας). Αυτό κάνει ο «καλός Σαμαρείτης» που ακούσαμε σήμερα. Δεν εξετάζει τον άνθρωπο τον οποίον  «εκδύσαντες οι λησταί και πληγάς επιθέντες απήλθον αφέντες ημιθανή τυγχάνοντα» για το ποιος είναι, αλλά το τι ζητεί. Βοήθεια ζητάει. Του την προσφέρει ανεπιφύλαχτα. Γιατί η αγάπη  Του είναι παγκόσμια. Αγκαλιάζει όλους τους ανθρώπους. Είναι αδύνατο να περιορισθεί σε σύνορα στενά. Μοιάζει, όπως λέγει ο Θείος Χρυσόστομος, σαν το λιμάνι, που δέχεται τους ναυαγούς κάθε χώρας και φυλής, χωρίς να κάνει εξαίρεση σε κανέναν. Γι’ αυτόν «ουκ ενι Ιουδαίος ουδέ Έλλην.

Τη γνώριζε βέβαια την εντολή της αγάπης ο νομοδιδάσκαλος της περικοπής που μόλις ακούσαμε. Πόσο ευτυχής όμως θα ήταν αν την εφάρμοζε κιόλας! Γι’ αυτό και ο Κύριος τον προτρέπει: «Πορεύου και συ ποίει ομοίως». Αυτό παραγγέλλει και στον καθένα από μας: Μη μένεις στη θεωρία και στην απλή γνώση.  Ακολούθησε το παράδειγμα του Καλού Σαμαρείτη. Ο δρόμος για να κληρονομήσεις την αιώνια ζωή έχει συγκεκριμένο όνομα:  αγάπη. Αγάπησε κι’ εσύ τον Θεό και τον πλησίον σου και τότε θα ζήσεις αιωνίως στη Βασιλεία του, κοντά σ’ Αυτόν που είναι η ανεξάντλητη πηγή της Αγάπης.

                                                             Απο τον π. Παναγιώτη Γκέζο

Πηγές: Αρχιμ. Ανανίας  Κουστένης