Κυριακάτικα Κυρήγματα

 

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ  ΕΙΝΑΙ  ΕΝΑΣ

 

Κυριακή τῆς Ὁρθοδοξίας

    Ὁ Χριστὸς εἶναι ἕνας, ὅσο καὶ ἄν εἶναι διαφορετικοὶ οἱ τρόποι μὲ τοὺς ὁποίους οἱ ἄνθρωποι Τὸν ἀντιλαμβάνονται. Ἡ συνάντηση με τὸ Χριστὸ θὰ ἐξαρτηθεῖ ἀπὸ τὸ ποσοστὸ ποὺ ὁ Χριστὸς ποὺ ἀναζητοῦμε εἶναι ὁ πραγματικὸς Χριστός. Ἡ ὀρθὴ δόξα γιὰ τὸ ποιὸς καὶ τί εἶναι ὁ Χριστὸς εἶναι ἀπολύτως ἀπαραίτητη στὸ ξεκίνημά μας γιὰ τὴν πορεία μας πρὸς τὴ συνάντηση μὲ Αὐτὸν ἀλλὰ δὲν εἶναι ἀρκετή. Πρέπει νὰ ἀκολουθηθεῖ καὶ νὰ ὁλοκληρωθεῖ μὲ τὸ ἀνάλογο βίωμα, στὸ ὁποῖο συμμετέχει ὁ ὅλος ἄνθρωπος.

    Συχνὰ μὲ τὰ νοήματα καὶ τὰ λόγια ἀναφερόμαστε στὸν πραγματικὸ Χριστό, ἀλλὰ τὰ βιώματά μας ἀναφέρονται σὲ ἕναν ἄλλο Χριστό. Μπορεῖ νὰ περιγράφουμε μὲ λόγια τὸ Θεὸ ὥς τὸν φιλόστοργο πατέρα ποὺ «ἐκένωσε ἑαυτὸν» καὶ ἔγινε ἄνθρωπος γιὰ μᾶς τὰ παιδιά Του, ἀλλὰ ταυτόχρονα νὰ βασανιζόμαστε ἀπὸ συναισθήματα ἐνοχῆς γιὰ τὶς ἀμαρτίες μας καὶ  ἀπὸ τὸ φόβο τῆς τιμωρίας ποὺ θὰ μᾶς ἐπιβάλει σκληρὰ καὶ ἀνελέητα. Μπορεῖ νὰ λέμε μὲ λόγια ὅτι μόνο ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ μᾶς σώζει καὶ ταυτόχρονα συνασθηματικὰ νὰ βασιζόμαστε αὐτοδικαιωτικὰ στὰ καλὰ μας ἔργα.

    Ἡ σωστὴ ἀντίληψη τῆς πορείας ποὺ μᾶς ὁδηγεῖ στὴ συνάντηση μὲ τὸν ἀναστήμενο Χριστὸ οὔτε πολυτέλεια εἶναι οὔτε διαπραγματεύσιμη καὶ οὔτε εἶναι ἔνδειξη εὐρύτητας πνεύματος ἤ συμβιβαστικὴ διάθεση γύρω ἀπ’ αὐτὴ τὴν ἀντίληψη. Ὄχι μόνο δὲν εἶναι φιλάνθρωπο νὰ δεχόμαστε τὴν πλάνη τοῦ πλανημένου, ἀλλὰ ἐντελῶς ἀπάνθρωπο καὶ τερατῶδες. Εἶναι πραγματικὰ ἀπάνθρωπο νὰ μὴν καταπολεμὰ κανεὶς μὲ ὅση δύναμη ἔχει τὴν πλάνη τοῦ ἀνθρώπου, ποὺ πιστεύει πὼς μπορεῖ νὰ πηδήξει ἀπὸ ἕνα ὕψος ἑκατὸ  μέτρων χωρὶς νὰ πάθει τίποτε. Ἀλλὰ εἶναι ἐπίσης ἀπάνθρωπο καὶ ἀντιχριστιανικὸ νὰ πολεμάει κανεὶς τὸν πλανημένο ἀντὶ νὰ πολεμάει τὴν πλάνη του. Τίποτε ἀπ’ ὅ,τι μᾶς ἀποκαλύφθηκε γιὰ τὸν Τριαδικὸ Θεὸ δὲν εἶναι θεολογικὴ φιλολογία, ἀλλὰ κάθε θεολογικὴ ἀποκάλυψη ἔχει μιὰ ἀποφασιστικῆς σημασίας γιὰ τὸν ἄνθρωπο ἀνθρωπολογικὴ διάσταση.

     Ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἀκολούθησε τὴν πορεία ποὺ περιγράφτηκε γιὰ μιὰ συνάντηση μὲ τὸν ἀναστημένο Χριστό, πρέπει τώρα νὰ βεβαιωθεῖ ὅτι ἡ   πορεία αὐτὴ βασίζεται σὲ μιὰ σωστὴ ἀντίληψη γιὰ τὸ ποιὸς εἶναι ὁ Χριστὸς ποὺ θέλει νὰ συναντήσει καὶ μὲ τὴν πρώτη Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν, τὴν Κυριακὴ τῆς Ὁρθοδοξίας, ἡ Ἐκκλησία τονίζει αὐτὴ τὴν ἀνάγκη. «Λύμης φθοροποιοῦ, φυγόντες κακοδόξων, ὀρθοδοξίας φέγγει καρδίας ἐλλαμφθῶμεν» (ἀπόστιχα Μικροῦ Ἑσπερινοῦ Κυριακῆς Ὀρθοδοξίας).

     Ἡ Ἐκκλησία σήμερα προβάλλει μπροστά μας μιὰ ἱερὴ ἱστορία, θαυμαστῆς καὶ ἀδιάκοπης συνέχειας, ἀπὸ τοὺς ἀρχαίους χρόνους τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ὥς τοὺς δικούς μας τῆς σύγχρονης ἐποχής. Πατριάρχες, προφῆτες, ἀπόστολοι, μάρτυρες, ὅσιοι, ἅγιοι, πατέρες καὶ νεομάρτυρες, συστοιχήθηκαν μὲ ἐντιμότητα καὶ πιστότητα καὶ καταξίωσαν μὲ τὴ ζωή τους τὴν κλήση καὶ τὴν πίστη τους. Σ’ ἐμᾶς ἐναπόκειται τώρα νὰ συνεχίσουμε τὴν ἱερὴ αὐτὴ παρακαταθήκη καὶ ἀπὸ τὴ δική τους πνευματικὴ ἐμπειρία καὶ βεβαιότητα νὰ ξεπηδήσει ἡ πρόσκληση πρὸς τοὺς ἄλλους «ἔρχου καὶ ἴδε», ἀκριβῶς ὅπως συνέβη ἀπὸ τὸν Φίλιππο πρὸς τὸν ἀγαπημένο του φίλο Ναθαναήλ. Ἡ Ὁρθοδοξία ποτὲ δὲν ἐναρμονίσθηκε μὲ κοσμικὲς μορφὲς ἱεραποστολικῆς δράσης, ἀλλὰ μὸνο μέ μορφὲς μαρτυρίου σὲ κάθε προσωπικὴ ζωή.

04.03.2012                              Ἀπὸ τὸν π Παναγιώτη Γκέζο

Πηγὲς: Γεώριος Π. Πατρώνος

  

ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΣΩΤΗΡΙΟ

 

Κυριακὴ τῆς ΤΥΡΙΝΗΣ  

    Τὸ ἀποστολικὸ Ἀνάγνωσμα ἀπὸ τὴν πρὸς Ρωμαίους ἐπιστολὴ τοῦ ἀποστόλου Παύλου, ποὺ ἀκούσαμε σήμερα, εἶναι ἔντονα φορτισμένο ἀπὸ τὸ ἐσχατολογικὸ πεῦμα τῆς ἐποχῆς «ἡ νὺξ προέκοψεν, ἡ δὲ ἡμέρα ἤγγικεν». Αὐτὴ ἡ ἐσχατολογικὴ φόρτιση δὲν εἶναι ἀρνητικὸ στοιχεῖο καὶ οὔτε λειτουργεῖ ἀποκαρδιωτικὰ. Εἶναι πρόσκληση γιὰ ἐγρήγορση καὶ γιὰ πνευματικὴ καλλιέργεια, ἐφόσον «νῦν ἐγγύτερον ἡμῶν ἡ σωτηρία». Αὐτὸ ποὺ χρειάζεται τώρα εἶναι νὰ ἀποθέσουμε «τὰ ἔργα τοῦ σκότους καὶ ἐνδυσώμεθα τὰ ὅπλα τοῦ φωτός». καλούμαστε λοιπόν, γιὰ τὶς οὐσιαστικότερες καὶ πνευματικότερες ἐπιδιώξεις τῆς ζωῆς.

    Ὁ Ἰησοὺς Χριστὸς μὲ τὴ τεσσαρακονθήμερη νηστεία Του, δηλαδὴ τὴν ἄρνηση στὴν ἐπιθυμία Του γιὰ τροφή, ἀναπτύσσει τὴ δυνατότητα νὰ λέει ὄχι στὸ δικό του θέλημα γιὰ νὰ μπορεῖ νὰ λέει ναὶ στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ δείχνει τὸ δρόμο τῆς ἀντίστροφης πορείας ἀπὸ ἐκείνη τοῦ Ἀδάμ. Γιὰ τὸν ἴδιο λόγο θεσπίσθηκε ἡ νηστεία τῆς Σαρακοστῆς, γιὰ νὰ δίνεται ἡ εὐκαιρία στὸν ἄνθρωπο διὰ τῆς νηστείας νὰ κατανικάει τὸ δικό του θέλημα, ποὺ πολὺ συχνὰ εἶναι αὐτοκαταστροφικό, γιὰ νὰ μπορεῖ νὰ κάνει τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ ποὺ εἶναι πάντοτε σωτήριο καὶ ἔτσι μπορεῖ νὰ καλλιεργεὶ τὴ δυνατότητα τῆς ἀγάπης ποὺ τὸν ἐνώνει μὲ τὸ Θεὸ καὶ ποὺ ὁ Ἀδάμ ἔχασε ἐξαιτίας τῆς ὑποδουλώσεώς του στὴ δική του ἐπιθυμία.

    Ἔτσι, ὅσο ὁ ἄνθρωπος κάνει αὐτὸ ποὺ ἐκείνος θέλει καὶ ὄχί αὐτὸ ποὺ ὁ Θεὸς θέλει γι’ αὐτὸν, αὐτοκαταστρέφεται. Εἶναι ἑπομένως ἐπιτακτκικὴ ἀνάγκη νὰ ἀναπτύξει τὴ δυνατότητα νὰ λέει ὄχι σ’ αὐτὸ τὸ αὐτοκαταστρεφτικό του θέλημα καὶ γι’ αὐτὸ ἡ Ἐκκλησία ἀντιτάσσει στὸν ἐθισμὸ τῆς ἄμεσης ἱκανοποιήσεως κὰθε ἐπιθυμίας τὴν ἄσκηση καὶ τὴ νηστεία.

Ζήτησα από το Θεό...Να μου δώσει δύναμη...
Κι Αυτός μου έδωσε δυσκολίες για να τις ξεπεράσω.
Του ζήτησα σοφία...
Κι Αυτός μου έδωσε προβλήματα να μάθω να λύνω.
Του ζήτησα οικονομική άνεση...
Κι Αυτός μου έδωσε νου και ικανότητα να εργάζομαι.
Του ζήτησα θάρρος...
Κι Αυτός μου έδωσε κινδύνους να ξεπερνώ.
Του ζήτησα αγάπη...
Κι Αυτός μου έδωσε προβληματικά άτομα να βοηθώ.
Του ζήτησα χάρες...
Κι Αυτός μου έδωσε ευκαιρίες να εκμεταλλευτώ.
Απ' ότι ζήτησα δεν πήρα τίποτα - τίποτε απ' αυτά που ήθελα.
Πήρα όμως τα πάντα, αυτά που πραγματικά χρειαζόμουν.
Θεέ μου Σ΄ Ευχαριστώ!!!

    Ἡ ἄσκηση γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τῆς δυνατότητας τοῦ ἀνθρώπου νὰ ἀντιστέκεται στίς ἐπιθυμίες του ἀρχίζει ἀπὸ τὸ σῶμα καὶ τὴν ἐπιθυμία τῆς τροφῆς. «Ἐκεῖνος που χορταίνει διαρκῶς τὸ στομάχι του καὶ ἱκανοποιεῖ τὴν ὄρεξη καὶ τὴν ἐπιθυμία του καὶ φροντίζει διαρκῶς γιὰ τὴν ἄνεση τοῦ σώματός του, χάνει τὸν παράδεισο»(Ἰ. Κλίμακος, λόγος ζ’).

     Πολλὰ ἐπιτυγχάνονται μὲ τὴ νηστεία γιατὶ ἡ ἐντολὴ τῆς νηστείας ἀπαιτεῖ νὰ νηστεύουμε ὄχι μόνο μὲ τὸ σῶμα ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν ψυχή. Οἱ ἀρετὲς καὶ οἱ κακίες εἶναι ἠ τροφὴ τῆς ψυχῆς καὶ ἡ ψυχὴ μπορεῖ νὰ φάει ὁποιαδήποτε ἀπ’ αὐτὲς τὶς δύο τροφές καὶ νὰ διατεθεῖ ἀνάλογα. Γι’ αὐτὸ θὰ προετοιμασθοῦμε κατάλληλα γιὰ τὴν Ἀνάσταση  τοῦ Χριστοῦ τηρώντας τὴ νηστεία τοῦ σώματος στὰ ἐξωτερικὰ πράγματα καὶ τρέφοντας τὴν ψυχὴ μὲ τὴ Θεία Τροφὴ τοῦ Λόγου καὶ σύμφωνα μὲ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ.

      Ἡ νηστεία πρέπει νὰ εἶναι ἄμεση καὶ ἔμμεση ἔκφραση ἀγάπης.Ἄμεση ὰπὸ τὴ μία, γιατὶ πρέπει μὲ τὴ λιτὴ δίαιτα νὰ ἀποβλέπει στὸν περιορισμὸ τῶν δαπανῶν συντηρήσεως τοῦ ἀνθρώπου, ἔτσι ποὺ νὰ μπορεῖ νὰ βοηθήσει ἄλλους, ποὺ βρίσκονται σὲ ἀνάγκη, ἔμμεση ἀπὸ τὴν ἄλλη, γιατὶ περιορίζοντας τὸν ἐγωκεντρισμὸ τοῦ ἄνθρώπου κάνει δυνατὴ τὴν ἀνάπτυξη τῆς ἀγάπης.

       Μὲ αὐτὲς τὶς προϋποθέσεις ἡ ασκητικὴ προσπάθεια καὶ ἡ νηστεία εἶναι ἀπαραίτητες, γιὰ νὰ μπορέσει ὁ ἄνθρωπος νὰ συναντήσει το ἀναστημένο Χριστό. Ὁ  ἄνθρωπος, τὰ μάτια τῆς ψυχῆς τοῦ ὁποίου εἶναι τυφλωμένα ἀπὸ τὸν ἐγωκεντρισμό, δὲν μπορεῖ νὰ γίνει θεόπτης.

   26.02.2012                 Ἀπὸ τὸν πατέρα Παναγιώτη Γκέζο

 Πηγές: Γ. Πατρώνος