Με την έλευση στον κόσμο του Ιησού Χριστού

έχουμε έναν καινούργιο λαό, το λαό του Θεού.

Εφεσίους 2, 14-22

Ο Ιησούς Χριστός δεν είναι απλώς

                   Ο, μεταξύ Θεού και ανθρώπων, ειρηνοποιός

αλλά ειρήνευσε και τους ανθρώπους

                                   μεταξύ τους και με τον εαυτό τους.

Με την έλευση στον κόσμο του Ιησού Χριστού

                έχουμε έναν καινούργιο λαό, το λαό του Θεού.

Ο Ιησούς Χριστός έκανε «τα αμφότερα εν»,

αφού πρώτα κατέλυσε «το μεσότοιχον του φραγμού»,

την αμαρτία δηλαδή που προκάλεσε την έχθρα

μεταξύ ανθρώπων και Θεού.

     Η χρήση του όρου «σάρκα» δηλώνει τον τρόπο ζωής

τόσο των Εθνικών όσο και των Ιουδαίων.

                          Η σαρκική, αμαρτωλή ζωή των Εθνικών

τους κρατούσε μακριά από τις εντολές του Θεού.

Με τον όρο «σάρκα» ο Απόστολος Παύλος

            αντιπαραβάλλει την αμαρτωλότητα του κόσμου

με την αγιότητα της «σάρκας»,

δηλαδή της ανθρώπινης φύσης του Ιησού Χριστού.

Η συμφιλίωση

                 και η ειρήνευση που χαρίζει ο Ιησούς Χριστός

επιτρέπει στον άνθρωπο να πλησιάσει και πάλιν,

                                   όπως και πριν την πτώση, στον Θεό

Ο Απόστολος Παύλος,

        όπως και άλλοι συγγραφείς της Καινής Διαθήκης

παρομοιάζουν την Εκκλησία

με την εικόνα της οικοδομής. Οι Εθνικοί που προσήλθαν

στην καινούργια πίστη του Ιησού Χριστού,

                          χτίστηκαν όπως οι πέτρες στην οικοδομή,

σαν ζωντανές πέτρες, στην οικοδομή της Εκκλησίας

την πνευματική.

                         Ακρογωνιαίος λίθος αυτής της οικοδομής

είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός,

      ο οποίος συγκρατεί, στηρίζει, συνενώνει και οδηγεί

στην πληρότητά το οικοδόμημα της Εκκλησίας.

                              Μέσα σε αυτό το οικοδόμημα υπάρχει

μια ενότητα θαυμαστή και ειρήνη των μελών

                    με τον Θεό Πατέρα, αλλά και μεταξύ τους.

Η διακήρυξη του Αποστόλου Παύλου

                                       «Χριστός εστιν η ειρήνη ημών»,

δηλώνει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι η πηγή

                                               της ειρήνης όλου του κόσμου.

Έφερε την ειρήνη σε όλα τα επίπεδα

                                                  με τη θυσία του τη σταυρική.

Έφερε την ειρήνη και καταλλαγή

                                     των ανθρώπων με τον Θεό Πατέρα

και ταυτόχρονα

                     τη συμφιλίωση των ανθρώπων μεταξύ τους,

συγκροτώντας ένα σώμα, το σώμα της Εκκλησίας,

                                      του οποίου Εκείνος είναι η κεφαλή.

Ο Θεός κινείται από αγάπη προς τον άνθρωπο

                            και αποστέλλει στον κόσμο τον Υιό του,

ο οποίος θυσιάζεται για να συμφιλιώσει

                                                τον άνθρωπο με τον Θεό του.

Η καταλλαγή του Θεού με τον άνθρωπο

                         για να είναι πλήρης πρέπει να εκτείνεται

και στις διαπροσωπικές σχέσεις των ανθρώπων,

                 ακόμα και στις σχέσεις των λαών μεταξύ τους,

αλλά και στη σχέση του ανθρώπου με το περιβάλλον.

                                     Δεν μπορεί να υπάρξει καταλλαγή

του ανθρώπου με τον Θεό και ταυτόχρονα να διατηρεί

την έχθρα με τους συνανθρώπους του

                                                 ή και με το περιβάλλον του.

Σε αυτή τη διάσταση η καταλλαγή είναι το πλέον

          ελπιδοφόρο μήνυμα για την ειρήνευση των λαών

και των εθνών,

   αλλά και για τη σωτηρία του φυσικού περιβάλλοντος.

Ζητούμε από τον Θεό

«τόν υπόλοιπον χρόνον της ζωής ημών

         εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσαι», Πάτερ ημών.

Άγιος Σπυρίδων Τριμυθούντος

 

 image 15

 

Απολυτίκιο (ήχος α΄)

Τῆς Συνόδου τῆς πρώτης ἀνεδείχθης ὑπέρμαχος,
καὶ θαυματουργὸς θεοφόρε Σπυρίδων Πατὴρ ἡμῶν·
διὸ νεκρᾷ σὺ ἐν τάφῳ προσφωνεῖς,
καὶ ὄφιν εἰς χρυσοῦν μετέβαλες·
καὶ ἐν τῷ μέλπειν τὰς ἁγίας σου εὐχάς,
Ἀγγέλους ἔσχες συλλειτουργοῦντάς σοι Ἱερώτατε.
Δόξα τῷ σὲ δοξάσαντι Χριστό· δόξα τῷ σὲ στεφανώσαντι·
δόξα τῷ ἐνεργοῦντι διὰ σοῦ πᾶσιν ἰάματα.

Κοντάκιο (ήχος β΄)

Τω πόθω Χριστού τρωθείς, ιερώτατε
τον νουν πτερωθείς, τη αίγλη του Πνεύματος,
πρακτική θεωρία την πράξιν εύρες, Θεόπνευστε,
θυσιαστήριον θείον γενόμενος
αιτούμενος πάσι θείαν έλλαψιν

Μεγαλυνάρια του Αγίου

Χαίροις Τριμυθούντος η καλλονή,
χαίροις Κερκυραίων ο σοφώτατος ιατρός
χαίροις της Τριάδος ο θείος μυστολέκτης,
Πατέρων μέγα κλέος, Σπυρίδων Άγιε.