Ιερέας Π. Γκέζος

Αποστ. Β’ Κορ. Θ’ 6 –11

ΔΩΡΟΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΟΝ

«Ἱλαρὸν δότην ἀγαπᾶ ὁ Θεός»

ΘέλλονταςοαπόστολΠαύλος,γιατηνμεγάληαρετή

                        της ελεημοσύνης, να μιλήσει παραστατικά,

παίρνει αφορμή από την εικόνα των γεωργών ,

που πηγαίνουν το φθινόπωρο να σπείρουν

                                           τα χωράφια τους και λέει δυνατά:

Εκείνος ο γεωργός που σπέρνει με τσιγγουνιά

                τους σπόρους του, με τσιγγουνιά καὶ θα θερίσει.

Έτσι και ο άνθρωπος

που με τσιγγουνιά δίνει ελεημοσύνη στους πτωχούς,

         με τσιγγουνιά την ευλογία του Θεού θα αποκτήσει,

ενώ εκείνος που δίνει με αφθονία ελεημοσύνη,

                  με αφθονία και ο Θεός τις δωρεές θα του δίνει.

 Ας δούμε λοιπόν κι εμείς ότι ο ελεήμων

                             όχι μόνον δεν στερείται υλικών αγαθών,

αλλά καὶ κερδίζει πλούσια

                               και τα υλικά και τα πνευματικά αγαθά.

Να κάνουμε ελεημοσύνη  όχι με τσιγγουνιά

            ή με εσωτερική λύπη, επειδή είμαστε φιλάργυροι

και πλεονέκτες και φοβούμαστε

                     μη χάσουμε κάποια από τα δικά μας αγαθά.

Ιδιαιτέρως όμως σήμερα, στην εποχή

                         του συμφέροντος, το κακό έχει παραγίνει.

Γι’ αυτό ακούμε συχνά κάποιους να λένε:

                             «Δεν έχω χρήματα για ελεημοσύνη…, ».

Δεν είναι δυνατόν

            ο Θεός  που είναι πανάγαθος και παντοδύναμος,

να αφήσει αυτόν που προσφέρει υλικά αγαθά

                                                 να πεινάσει και να στερηθεί.

Όπως λοιπόν ο γεωργός

σπείρει τα περισσέματα των σπόρων του

                           και εξασφαλίζει έτσι την νέα συγκομιδή,

έτσι κι εμείς τα περισσέματα των υλικών αγαθών μας

καλούμεθα να σκορπούμε με την ελεημοσύνη

                κι έτσι θα εξασφαλίζουμε πλούσια συγκομιδή.

 Άρα λοιπόν, όταν ελεούμε,

                     όχι μόνον δεν κινδυνεύουμε νὰ πτωχύνουμε,

αλλά αντίθετα πιο πλούσιοι να γίνουμε.

Όμως ὁ Θεός στους ελεήμονες

εκτός ἀπὸ τὴν αφθονία των υλικών αγαθών

              που τους χαρίζει ως ευλογία στην δική τους ζωή,

τους παρέχει και ασυγκρίτως ανώτερα

και για την αιώνιο ζωή.

 Διότι, όπως λέει ο ιερός Χρυσόστομος,

                               «τίποτε δεν μπορεί να σβήσει τόσο πολύ

την φωτιά των αμαρτημάτων μας

                                                  όσο η ελεημοσύνη η κρυπτή ».

«Τα χρήματα της ελεημοσύνης διαλύουν

τιςαμαρτίεςμας,

εξημερώνουντηνφλόγατηςκολάσεως,

                                                         εξευμενίζουντονδικαστή».

Ενώόσοιείναιδύσκολοιστοναδίνουν,

κάποιαώρα,

          ότανπεθάνουν, θααναχωρήσουνγιατηνάλληΖώη

μετηνψυχήπάμφτωχη,

αφήνονταςο,τικρατούσανσφιχτάσταχέριατους.

                                                                                  σ’αυτήντηγη

Είναιτρισευτυχισμένοιοιελεήμονες,

                                 διότιθαελεηθούνκαισ’αυτήντηνΖώη

αλλά πολύ περισσότερο

                                  στην ένδοξη αιωνιότητα την παντοτινή.

Τομεγαλύτεροόμωςαγαθό

                              πουκερδίζουνοιελεήμονες

                                   είναιτοότιγίνονταιόμοιοιμετονΘεό,

 όπως διαβεβαίωσε ο ίδιος ο Χριστός:

Μόνον η φιλανθρωπία λοιπόν συνάπτει τόσο πολύ

τον άνθρωπο με τον Θεό,

               και  τον τοποθετεί μέσα στον, των αγίων, το χορό.

Αδελφοί, η ελεημοσύνη

                     είναιένααπόταπλέονευώδηθυμιάματα

      που καθιστά την προσευχή μας ευπρόσδεκτη στον Θεό.

 Ας την προσφέρουμε στον Κύριό μας

                                                     μεταπείνωσηκαιαπλοχεριά,

 καιθαδούμετηνΖώημαςναπλουτίζει

                              με καρπούς υλικούς και πνευματική χαρά 

Άγιος Σπυρίδων Τριμυθούντος

 

 image 15

 

Απολυτίκιο (ήχος α΄)

Τῆς Συνόδου τῆς πρώτης ἀνεδείχθης ὑπέρμαχος,
καὶ θαυματουργὸς θεοφόρε Σπυρίδων Πατὴρ ἡμῶν·
διὸ νεκρᾷ σὺ ἐν τάφῳ προσφωνεῖς,
καὶ ὄφιν εἰς χρυσοῦν μετέβαλες·
καὶ ἐν τῷ μέλπειν τὰς ἁγίας σου εὐχάς,
Ἀγγέλους ἔσχες συλλειτουργοῦντάς σοι Ἱερώτατε.
Δόξα τῷ σὲ δοξάσαντι Χριστό· δόξα τῷ σὲ στεφανώσαντι·
δόξα τῷ ἐνεργοῦντι διὰ σοῦ πᾶσιν ἰάματα.

Κοντάκιο (ήχος β΄)

Τω πόθω Χριστού τρωθείς, ιερώτατε
τον νουν πτερωθείς, τη αίγλη του Πνεύματος,
πρακτική θεωρία την πράξιν εύρες, Θεόπνευστε,
θυσιαστήριον θείον γενόμενος
αιτούμενος πάσι θείαν έλλαψιν

Μεγαλυνάρια του Αγίου

Χαίροις Τριμυθούντος η καλλονή,
χαίροις Κερκυραίων ο σοφώτατος ιατρός
χαίροις της Τριάδος ο θείος μυστολέκτης,
Πατέρων μέγα κλέος, Σπυρίδων Άγιε.