Ιερέας Π. Γκέζος

Α’ Κορ. ιε’ 1-11  27/08/201)

 Η πίστη όμως αυτή

Θα σας χαρίσει βεβαία τη σωτηρία,

εάν τη διατηρείτε ανόθευτη, όπως εγώ

σας την κήρυξα στου Θεού την Εκκλησία.

img alt="Περιγραφή: http://archive.imconstantias.org.cy/images/anchors/apostolos_pavlos17.JPG" height=" src="fi" width="" /></spa" /></p> "

Η εκ νεκρών Ανάσταση του Κυρίου ημών

Ιησού Χριστού είναι το βασικό

και θεμελιώδες γεγονός πάνω

               στο οποίο στηρίζεται ο Χριστιανισμός.

Το Ευαγγέλιο δεν είναι κάτι το ανθρώπινο,

αλλά είναι η διδασκαλία και η πίστη, την οποία

και ο ίδιος ο απόστολος Παύλος

                  παρέλαβε από την ίδια την Εκκλησία.

Αυτή την αληθινή πίστη στον Ιησού Χριστό

παρέλαβε

            και ο σύγχρονος κόσμος και με αυτή ζει

και αγωνίζεται ο κάθε πιστός.

              Θεμελιώδης αλήθεια της πίστης αυτής

    είναι ο σταυρικός θάνατος, η τριήμερη ταφή

και η ένδοξη Ανάσταση του Κυρίου.

                          Αυτή η αλήθεια πραγματοποιεί

τη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους.

Κάθε αμφισβήτηση και αλλοίωση

                        της διδασκαλίας αυτής αποτελεί

νόθευση του Ευαγγελίου και παρεκκλίνει

                                     από την οδό της σωτηρίας.

Κάθε άλλη θεωρία,

                       φιλοσοφική ή ιδεολογική, η οποία .

κηρύσσει κάτι το διαφορετικό

από το Ευαγγέλιο και εν προκειμένω αρνείται

                                    την ανάσταση των νεκρών,

πέρα από σεβαστή δεν μπορεί

      σε καμία περίπτωση να γίνει και αποδεκτή.

Όταν σας ανέπτυξα προφορικά,

                                                  με πολλή προσοχή

τα ακούσατε και τα παραδεχθήκατε και

μένετε μέχρι σήμερα σταθεροί στην πίστη αυτή.

Η πίστη όμως αυτή

                    θα σας χαρίσει βεβαία τη σωτηρία,

εάν τη διατηρείτε ανόθευτη, όπως εγώ

       σας την κήρυξα στου Θεού την Εκκλησία.

Το πρώτο και κυριότερο από όλα

                        που σας δίδασκα τότε ήταν αυτό

που κι εγώ το διδάχθηκα

                             από τον ίδιο τον Ιησού Χριστό.

Ότι δηλαδή ο Χριστός

πέθανε για τις δικές μας αμαρτίες και τάφηκε

                        και την Τρίτη ημέρα αναστήθηκε.

Σας δίδαξα ακόμη

ότι μετά την Ανάταση Του ο Κύριος,

        στους δώδεκα Αποστόλους, εμφανίστηκε.

Κουράστηκα περισσότερο από όλους

τους άλλους Αποστόλους κηρύττοντας

        στους ανθρώπους την πίστη στον Χριστό.

Αλλά το έργο αυτό δεν το έκανα εγώ,

                αλλά η χάρης που μου έδωσε ο Θεός.

Και εγώ και οι άλλοι Απόστολοι

                                 το ίδιο Ευαγγέλιο λαλούμε

και στην Ανάσταση του Χριστού καλούμε

                               τους πιστούς να πιστέψουν

όπως έχετε πιστέψει κι εσείς

          και μαζί στο Παράδεισο να βρεθούμε.

Εισόδια της Θεοτόκου

 

 image 15

 

Ἀπολυτίκιον


Ἦχος δ’.
Σήμερον τῆς εὐδοκίας Θεοῦ τὸ προοίμιον, καὶ τῆς τῶν ἀνθρώπων σωτηρίας ἡ προκήρυξις ἐν Ναῷ τοῦ Θεοῦ, τρανῶς ἡ Παρθένος δείκνυται, καὶ τὸν Χριστὸν τοῖς πᾶσι προκαταγγέλλεται. Αὐτῇ καὶ ἡμεῖς μεγαλοφώνως βοήσωμεν, Χαῖρε τῆς οἰκονομίας τοῦ Κτίστου ἡ ἐκπλήρωσις.

Κοντάκιον
Ἦχος δ’. Ὁ ὑψωθεὶς.
Ὁ καθαρώτατος ναὸς τοῦ Σωτῆρος, ἡ πολυτίμητος παστὰς καὶ Παρθένος, τὸ Ἱερὸν θησαύρισμα τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ, σήμερον εἰσάγεται, ἐν τῷ οἴκῳ Κυρίου, τὴν χάριν συνεισάγουσα, τὴν ἐν Πνεύματι θείῳ· ἣν ἀνυμνοῦσιν Ἄγγελοι Θεοῦ· Αὕτη ὑπάρχει σκηνὴ ἐπουράνιος.